Minyak Tanah di Langkat (1922)

by -244 views

Mata minjak tanah di Langkat-Hilir (Soematera Timoer), jang digali oléh “Koninklijke Maatschappij  tot  exploitatie  van  petroleumbronnen”. Dimoeka disebelah kanan kelihatan mata minjak tanah jang memantjar. Adapoen minjak tanah itoe tempatnja berlapis-lapis didalam tanah. Dalamnja baroe minjak tanah itoe terdapat disini 120—150 M. (di Gallicia di Oostenrijk ± 900 M.). Seboeah dari pada mata-mata minjak tanah itoe mengeloearkan 64.000 L sehari.

(Mata minjak tanah jang pertama di Texas di Amerika, menghasilkan 40 djoeta K.G. dalam 24 djam; minjak itoe memantjar sampai 100 M. tingginja). Minjak tanah jang baroe keloear roepanja koening toea dan kental. Minjak itoe haroes dibersihkan dahoeloe. Dalam membersihkan itoe diperoléh orang poela berdjenis-djenis zat lain, seperti : benzine, paraffine (lilin), naphtaline, vaseline d.s.b. Tahi minjak tanah itoe dipakai dikapal akan kajoe api.

Ditanah Djawa terdapat minjak tanah di Rembang dan Soerabaja. Dari pada minjak tanah di Djadjahan-Seberang dihasilkan oléh Soematera 58 % (Moeara Enim, Peladjoe, Langkat, Perlak), Bornéo 42 % (Balik Papan). Minjak tanah itoe kebanjakan habis dipakai di Hindia ini sadja: bahkan, sebagian minjak tanah bagi Hindia itoe haroes dimasoekkan lagi dari Amérika. Paraffine dikirim ketanah Inggeris. Dalam tahoen 1917 harga minjak tanah dan hasilnja lain-lain jang dikeloearkan 149 djoeta roepiah.

Dari buku : Atlas Gambar-gambar Akan Dipakai Oentoek Pengadjaran Ilmoe-Boemi (1922).

Minyak Tanah di Langkat

No More Posts Available.

No more pages to load.