Kerna Tualah (1916)

by -31 views
Kelapa
Kelapa

Tahun 1916, J.H. Neumann ada menuliskan buku Kerna Tualah. Pdt. Neumann memberikan pengetahuan tentang budidaya Kelapa kepada masyarakat Karo. Dari mulai proses pemilihan calon bibit, penanaman hingga menjual produk-produk dari Kelapa.

Kerna Toealah,

dalinna noeankentja, pekenasa dingen pergoenakentja, ngikoet-ngikoet adjaren.

Penulis: J.H. Neumann

Tahun: 1916.

Perasat soerat enda.

Perasat maka ibahan soerat ënda o teman, gelah iteh si medanak ras toea-toea si ngogësa toeri-toerin kerna toealah. Toehoe adi toea-toea enggo mboeë pemetehna kerna si tersinget idjënda, tapi nggit me maka lit pë si langa itehna; di bagë iarap kami maka ergoena man toea-toea pë.

Man si medanak isoeratken, gelah iogëna ras goeroena i sekolah, djanah si la terang iterangken goeroe man bana. Gelah djorë pemetehna idahi goeroe ras anak-anak koe batang toealah, gelah idahna pë si niterangken idjënda. Sabap liten goenana bagë asang ngogë sadja ibas kitap.

1. Toealah ras Boeahna.

Adi kalak ntjari, oentoeng atëna; adi kalak mahan djoema, bagë ka; adi erbahan peken, bagë ka atëna. Ntjari tah mahan djoema, beloehna maka reh oentoeng; adi la beloeh, mbelang gia djoemana, tentoe la dat boeahna. Bagë pë ibas mahan peken toealah. Di la kam beloeh, peladjari lebë toehoe-toehoe, gelah pagi idah kam boeahna.

Nampati si nggit peladjari noean toealah, ëm kap perasat kitap ënda; idjënda enggo ipoeloengken pemeteh kalak Djawa ras kalak Belanda kerna noean toealah. Toehoe dëba ibas kita enggo lit pemeteh, tapi arah soerat ënda bantji enggo i sekolah pë peladjari noean toealah.

Lebë itoeriken kerna toealah ras boeahna. Adi toealah, ë biak si ersoeli, bagi majang, page, r.s.d. Lain dage atoerenna asang katjang, kahawa, ramboeng, r.s.d. Kentja enggo mbelin, nggit gedangna batangna agakna 20 seh 25 mëter. Pertoerahna pinter koedas, la erdahan; tama dekahna lapat tah bengkoeng ia sitik. lbas oedjoengna ngentja lit boeloengna, gelgel ë agakna 20 boeloeng.

Boeloengna si ngoeda denga pinter ia koedas, tapi tama dekahna, kentja enggo kimbang ia, mbengkoeng djënari kentja enggo metoea ndaboeh ia koeteroeh. Teptep tahoen agakna 10 tah 12 boeloeng ngoeda.

Mekelek ntegoeh oerat toealah; adi taneh mehoeli djanah batangna la pinakiten, koega gia terna angin, la nggit mboelak. La lit oerat tonggal bagi ibas kahawa, tah ibas ramboeng poetih, tapi oeratna melala mekelek djanah nggedang. Belinna la asakai, tah 3 tah 4 cM. adi idiket; tapi gedangna nggit 5 M. tah lebih pë.

Ndekdeksa oerat mekapes, sabap ibas oeratna si mbelin nari toerah melala oerat kitik-kitik; ë maka mekapes ndekdeksa. Mawen lit 8000 oerat si mbelin ibas sada batang si enggo metoea.

Boenga toealah gelarna majangna; inganna toerah ibas kikik boeloeng nari. Baloetna nartar kentja enggo reh dahan ibas majangna; sabap majang tangtangna boelat ia, djënari reh dahanna pë; nggit me 30 dahan. Boengana doea erbagë ibas sada tan; saboeganna ras beroe-beroena; beroe-beroena itandai, sabap ia si lebë-lebëna erboeah; mawen pë enggo lit boeahna kitik, kentja poeltak baloet majang ndai.

Agakna sepoeloeh tah sepoeloe-doea boelan kentja erboenga, maka metoea boeahna. Boeëna boeahna ibas sada tan nggit 5 seh 10 ngkiboel; tapi ibas si kitik boeahna nggit pë 40 ngkiboel.

Pitoe tah oealoeh tahoen kentja isoean, nggit toealah erboeah; tapi si mboeëna boeahna reh, kentja ia 10 tah 15 tahoen dekahna. Asakai nggit toeana toealah, mekapes ngatakentja; siteh adi mehoeli ipekena seh 70 tahoen oemoerna nggit la oerak boeëna boeahna; djënari maka oerak boeahna; kentja 100 tahoen ia matë me.

Erbagë-bagë gelar toealah lit; isingetken idjënda si mehoelina lebë:

 1. toealah idjo;
 2. toealah ratah;
 3. toealah megara;
 4. toealah ratoesen;

Si koerang mehoeli ë me kap:

 1. toealah moerbak
 2. toealah gading.

Toehoe adi toealah moerbak ras gading sibar teloe tah empat tahoen enggo erboeah, djanah boeahna ibas siwah boelan enggo metoea, tapi goenana la asakai; boeahna kitik djanah minakna koerang.

Kerna goenana toealah arah poedi itoeriken tolë. Sadja iteh min maka batang pë terpakë man toekang koeling-koeling, pekena boekbak lemboe ndjadiken ë koeling.

Adi iriai kalak toealah bagi pola dat kita pë laoena; tapi roegi sadja, sabap lampas ia matë, djanah boeahna ma nai lit.

2. Noean Toealah.

Toealah nggit toerah idja pa pë; tapi ibas taneh gandjangen asang 700 meter la nai mehoeli pertoerahna. Atêna min mboeë oedan ras las; tapi amin mboeë oedan atëna, la bantji noean ia ibas taneh mepaja-mepaja, sabap adi oeratna ibas laoe roesoer, la nai mehoeli boeahna. Inganna ibas taneh megaboer min, ibas taneh piher la mehoeli perboeahna.

Bibitna ras noeantja.

Pakë man bibitna sadja boeahna, si la lit tjëdana; boeat si meteroekna ibas sada tan, djanah ola daboehken ia koeteroeh, tapi kanting ia koeteroeh. Ola gantoengken, sabap mekerah nari boeahna, djanah oeratna pë pagi la mehoeli.

Agakna lepas teloe boelan teridah soelina; kentja teridah ë, djaga maka ola kena las ia roesoer. Kentja lepas 9 boelan tah 12 boelan, bantji soean ia ibas inganna tetap.

Mahan ingan bibit toealah, bagë sibahan. Itjangkoel inganna, megandjang sitik ibahan. Djënari tjibalken boeah toealah idjë, matana megandjang sitik, sada empakna, erteran-teran; ola rapat, tapi merak rakna agakna 40 tah 50 cM.

Doeng ë idemi taneh kelëwet boeahna; taneh megaboer tjampoer ras aboe dapoer ipakë. Tangtangna tamaken boeloeng pola tah boeloeng si dëban koedas, maka ola lassa akapna.

Lima tah enem boelan kentja isoean, ipepajo bibitna; asakai si langa ersoeli; tah la mehoeli soelina iroeahi, iambengken. Tentoe ierti kam kai sabapna, maka bibit ndai la bantji rapat itjibalken; adi rapat ia, mekapes pagi ngangkatsa, tjëda oeratna; adi tjëda oeratna meletlet belin batangna.

Dagina madin latih sitik pekena ingan bibitna, asang melawen nimai boeahna.

Pekena inganna. Peken, ingan toealahta, pekena mehoeli. Si mesangatna: agoei kerina tongkeh kajoe si dêban, sada pë ola pelepas tading; sabap ibas ia kap ingan kajat naroehen dingen ingan ngasoehi penakit si dêban. Doekoet-doekoet bagi sampoen bantji pelepas idjë, gelah ola mombak taneh si megaboer; adi pekenndoe ibas taneh merebë, bahan galoengi bagi ibas sabah, maka ola si megaboer mombak.

Kentja doeng ë, bantji menaken mahan ingan toealah tetap. Sibari peken pajo, gedangna ras bertengna; bahan tinali ras poedoen, netapken ingan toealah.

Di beloeh kam, bahan gambaren lebë, gelah idah kam, koega bahan maka mboeë siat. Kentja bagë, tamaken pantjang ibas ingan toealah si enggo tentoe. Kentja doeng itamaken pantjang kerina, bantji menaken ngkoeroek loebang ingan toealah.

Belangna loebang ndai teloe kaki sagi, bagasna pë teloe kaki. Kentja doeng ikoeroek, itamaken koebas loebang ndai taneh tjampoer ras nakan koeda tah lemboe, tapi si enggo metoea.

Qendoari bantji ngelegi bibit si enggo metoea. Ola dekdek sadja, tapi aloë soedoek ipelonggë lebë, djënari ras mboeë taneh iangkat, ola tjëda min oeratna! Mandjar-andjar tamaken ia koebas loebang ndai, empakna bali ras empakna ingan bibit ndai; boeahna itanem bali bagasna asang tepi loebang ë.

Kentja bagë idemi loebang ë aloë taneh; kempak oeratna idehken sitik. E maka enggo doeng isoean toealah. Tapi toepoeng lego isiram. Sada depa kelëwet tapakna mesai ibahan roesoer, lain kelëwetna irentis sadja (babat).

Kerna rakna isoean, agakna 8 tah 10 meter bahan rakna. Oelin meraksa asang paditsa. Inget maka boeen boeahna ibas empat batang si merak inganna, asang ibas sepoeloeh batang si paditsa. Djanah ola tjampoerken melala erbagë sinoean-sinoean ras toealah; inget, di koerang angin tah las seh koe sinoeanta, la mehoeli pertoerahna.

Pekena ras peboer taneh. Pesai peken djanah peboer tanehna, tentoe eroelih; asakai latihta keri koedjë, lit oentoengna. Dagina sibar teloe tahoen kentja sisoean toealah, sipesai mehoeli batangna, agakna sada depa kelëwetna: lain ë ibabat sadja.

Sekali-sekalin adi enggo piher taneh, itjangkoel; maka itjangkoel perasatna boeka taneh, maka loeas baoe taneh djanah angin si mehoeli bantji bengket. Boeloeng-boeloeng, tan majangna si enggo ndaboeh, isoeloeh; adi enggo erpalas toealahta, sitektek oerat si la seh koe taneh.

Peboer taneh lit erbagë-bagë dalinna. Adi lit kerbo tah lemboe bantji pelepas nggagat koeteroeh toealah; tapi adi bagê piher nari taneh, dagina Ia bantji lang sekali-sekalin itjangkoel maka mehoeli.

Sada pë si mehoeli, oelin asang si ndai: isoean katjang ibas peken, kentja enggo siboeat boeahna, sitjangkoel boeloengna ras boeahna kerina koebas taneh. Sada ka pë, sitaroehken koedjah nakan koeda ras lemboe si enggo metoea.

Lit pë sada nari, tapi isoengkoen toean si beloeh kerna sinoean-sinoean toealah lebê, sabap iperiksana tanehta lebë; kentja iperiksana itehna kai si koerang ibas tanehta mahantja la mboer toealah. Nakan ënde itoekoer i Mëdan.

Inget teman, adi dem keben ras page djanah roesoer siboeat idjë, doengna keri pagëta. Bagê pë ibas taneh, adi roesoer siboeat minakna, tapi la nai itambahi, tentoe doengna keri.

Pekena dagë roesoer taneh ibas pekenndoe; di la ibahan bagê, ola sengget, adi pagi sinoean-sinoean ma nai erboeah.

3. Imbangna.

Adi toealah lit pe imbang-imbangna; koesingetken idjënda dëba-dëba.

Mentji. Ngelawan mentji bantji ibahan arah erbagë-bagë dalinna. Lebë ibahan kopi kelëwet batangna, maka mentji la ngasoep koedas; djënari idarami asarna ibas poetjoek toealah, djanah itjëdaken. Tapi la ergoena ë, adi la kelëwet pekenta mesai sibahan, gelah ola ibas kajoe si dêban nari lompat ia koe toealahta.

Kajat. Imbangna si mehantoena, e me kap kajat. Lit doea erbagë:

 1. sada nggedang boelelena;
 2. sada lit tandoekna.
 1. Kerna si lit boelëlëna. Idja lit ingan medatë ibas toealah tah loekana, idjëm naroehen indoengna. Kentja naper, itemper anakna loebang ibas batangna; tangtangna loebang meloemat, doengna loebang mbelin. Kentja seh ia koe oenoengna, enggo si-idah boeloeng toealah mëloes, djënari naktaken, doengna matë batangna pë.
 2. Kerna si lit tandoekna. Teroeh koelpakna ikoeroekna loebangna; kentja seh koebas oenoengna, mintes mëloes boeloengna, djanah gantoeng koeteroeh. Soeari la teridah ia, sabap ibas loebang ia; karaben kabang ia, djanah berngi ngkoeroek ia.

Koega ngelawan kajat ë?

 1. Soeloeh asakai peren si lit iteroeh toealah: boeloeng, batang, tongkeh, goengoenen nakan lemboe tah koeda pë; sabap koedjë naroehen indoeng kajat si ertandoek.
 2. Adi idah kam maka lit toealah si ma nai pajo perboeloengna, dahi koedas, pepajo tah lit loebang kajat. Adi teridah, tjoeba aloë kawat ngerintak kajat koedarat.
 3. Sekali setahoen goesgoes batangna, maka ma nai lit loempoet-loempoet tah peldang. Sabap ë me kap ingan imbang toealah si dëban.
 4. Adi lit sada batang enggo kajaten, matë atëna, tabahlah mintes, djanah soeloeh.

lnget kata si ndai kerina! Di la ipeboer taneh roesoer, sibar 20 tahoen sadja erboeah; adi ipekena sitik tentoe seh 50 tahoen, djanah adi ipekena pajo, tentoe seh 80 tah 100 tahoen erboeah ia.

4.  Kerna Copra.

Copra ë me kap djoekoet toealah si enggo kerah. Dalinna mahantja lit doea erbagë:

 1. Lebë ikoepas, djënari itaka. Kentja ë itamaken soedoena ras djoekoet ibabo rantjap, djoekoetna kempak teroeh. Rantjap ndai itamaken ibabo api; tapi ola megarasa api min. Api ndai min ola asakai tjimber; si mehoelina pakë soedoe man rantingna, sabap la asakai tjimberna. Sada oeari ras sada berngi api ndai ipegara roesoer; kentja ë, enggo nangtang djoekoetna, bantji agoei soedoena. Lepas ka setengah berngi, ë maka enggo tjoekoep kerahna. Kentja enggo mbergeh bantji itamaken koebas goeni.
 2. Tapi dalinna si tersinget ndai, ë labo si mehoelina. Si mehoelina idjemoer. Bagë perbahanna. Kentja enggo ikoepas, itaka bagi si ndai. Djënari itamaken koe rantjap, djoekoetna kempak das. Agakna sada oeari idjemoer, enggo nangtang djoekoetna djanah bantji agoi soedoena. Adi oedan ibaba koe roemah, berngi pë Ia bantji kena namoer. Adi las, enggo siap copra ibas lima oeari. Di la las toepoeng ndjemoer, nggit me la mehoeli copra.

Ergana copra ikira bagenda:

1.000 ngkiboel toealah = 300 Kg copra = 5 pikoel copra. Erga sada pikoel la tentoe, nggit ibas 8 roepiah nari seh 15 roepiah.

Adi pekenta ndeher pasar tah tiga, nggit me oentoengen ndjaken toealahta boelat. Tapi adi ndaoeh koetanta ibas pasar nari, nggit me mesera maba toealah koe pasar. Maba 200 ngkiboel toealah, piga nolih? Tapi maba sada pikoel copra, doea nolih sadja.

5. Kerna Saboet.

Adi saboet, lit pë ergana, tapi ibas kita langa asakai ipakë. Saboet ndai ipaloe lebë aloë paloe-paloe kajoe, seh nangtang benangna ras koelitna. Benangna ndai ipoejoe man tinali (koelitna pë bantji man tinali). Kentja ë, bantji ibahan tinali ënde man amak, r.s.d.

Si mehoelina adi saboet ndai irendjam lebë sibar empat tah lima boelan ibas laoe.

E make enggo doeng soeratkoe ënda kerna toealah; koearap maka kam kerina si ngogësa aloë meriah atë ngaloken adjaren ënda.

( J. H. Neumann)

No More Posts Available.

No more pages to load.